پیج ملک عبدالله پادشاه عربستان !


توی پیج ملک عبدالله پادشاه عربستان ایرانیه کامنت گذاشته :

الملک عبدالله اقرا  ....    :

گچ پژ گچ پژ گچ پژ گچ پژ گچ پژ گچ پژ گچ پژ گچ پژ گچ پژ گچ پژ گچ پژ گچ پژ گچ پژ گچ پژ گچ پژ گچ پژ گچ پـــــــــــژ گـــــچ!!

/ 0 نظر / 10 بازدید