HRr's grafic
HRr's grafic
HRr's grafic
HRr's grafic
HRr's grafic
 
حمید رضا رشیدیان
حمیدرضا
خانه
کُپی پِیست
صفر و یک
تماس با ما
حمید رضا رشیدیان
Hamid Reza Rashidian
                     
  Line separator  

گزیدهِ متونِ خوشِ فارسی HRr

قحطی انگلیسی

باور کنید اینجا ایرانه و اینها ایرانیانی هستند
که به خاطر خودخواهی انگلیسی های کثیف در جنگ جهانی به این روز افتادن
می دونستید چقدر از جمعیت ایران به خاطر این قحطی بزرگ و دست سازِ انگلیس (یهودیان) مُردند !؟


دکمه ی هدایت به بالای صفحه

button go to up page