HRr's grafic
HRr's grafic
HRr's grafic
HRr's grafic
HRr's grafic
 
حمید رضا رشیدیان
حمیدرضا
خانه
کُپی پِیست
صفر و یک
تماس با ما
حمید رضا رشیدیان
Hamid Reza Rashidian
                     
  Line separator  

گزیدهِ متونِ خوشِ فارسی HRr

روزی مجنون از روی سجاده ی شخصی عبور کرد

مرد نماز راشکست و گفت : مردک در حال راز و نیاز با خدا بودم برای چه این رشته را بریدی؟

مجنون لبخندی زد و گفت : عاشق بنده ای بودم و تورا ندیدم ،

تو عاشق خدا بودی چطور مرا دیدی؟!


دکمه ی هدایت به بالای صفحه

button go to up page