HRr's grafic
HRr's grafic
HRr's grafic
HRr's grafic
HRr's grafic
 
حمید رضا رشیدیان
حمیدرضا
خانه
کُپی پِیست
صفر و یک
تماس با ما
حمید رضا رشیدیان
Hamid Reza Rashidian
                     
  Line separator  

گزیدهِ متونِ خوشِ فارسی HRr

کلی عاشقش شده بود و دیوونه اش بود ، اینقد که با تیغ رو دستش نوشت : " مـریــم "

 بعد چند وقت فهمید اسمشو دروغ گفته بهش


دکمه ی هدایت به بالای صفحه

button go to up page