HRr's grafic
HRr's grafic
HRr's grafic
HRr's grafic
HRr's grafic
 
حمید رضا رشیدیان
حمیدرضا
خانه
کُپی پِیست
صفر و یک
تماس با ما
حمید رضا رشیدیان
Hamid Reza Rashidian
                     
  Line separator  

گزیدهِ متونِ خوشِ فارسی HRr

گلاب به روتون تو صف دسشویی بودم

یه نفر اومد بهم گفت : اجازه میدی من اول برم سرپاییه زود میام! 

منم گفتم: فک کردی من میخوام بستری بشم؟!!!

هیچی دیگه طرف سرشو انداخت پایینو رفت تو افق محو شد !!


دکمه ی هدایت به بالای صفحه

button go to up page